a
KJØRING OG PARKERING

Kjøring

Da Casinetto ble ferdigstilt i 1983, ble all ferdsel med motorkjøretøy på tun og gangveier i utgangspunktet forbudt. Det ble imidlertid gjort unntak for nødvendig transport. Til nødvendig transport hørte selvsagt utrykning for nødetatene (ambulanser, brann, politi), men også bevegelseshemmede, med synlig dispensasjon, hadde anledning til å kjøre og korttidsparkere på området.

Helt bilfrie har tun og gangveier altså aldri vært, og i årene som er gått, har trafikkbildet endret seg både generelt i samfunnet og på Casinetto. Beboerne har av ulike grunner behov for å frakte stor og tung last helt frem til trappehusene (som ikke har heis), og oppgradering av boligmassen har ført til en del anleggstrafikk. For å begrense denne trafikken, som nok er nødvendig, men lite forenlig med ønsket om et bilfritt miljø, er det satt opp pullerter ved innkjøringene ved Prinsessealléen 13 og Gustav Vigelands vei 26, 42 og 54.

Inne på Casinettos område skal nødvendig kjøring foregå i gangfart, og motorsykler, mopeder og el-sparkesykler skal trilles.

Pullerter og bom

Alle pullerter og bommen mellom  Prinsessealleen 13 og 15 har installert «trafikklys» med grønt og rødt signal, og det skal selvsagt bare kjøres på grønt lys. På begge sider av pullertene ligger det følere i bakken som registrerer at det står en bil i innkjøringen. Følerne er markert med hvitmalte striper på bakken. Står bilen på eller innenfor disse, senkes pullertene, og de vil ikke heves igjen før bilen forlater den markerte sonen.

Hvis bilen står utenfor den markerte sonen, og føreren går ut av bilen for å låse opp pullerten, vil pullertene ved Gustav Vigelands vei 26 og 42 gå ned, selv om følerne ikke har registrert at det står kjøretøy der. Da vil pullerten raskt heves igjen, og lyset vil også skifte fra grønt til rødt. Pullerten ved Gustav Vigelands vei 54 vil ikke senkes før bilen står innenfor de hvite stripene.

NB: Kjør aldri inn/ut rett etter en annen bil. Hvis man ikke gjør sin egen prosedyre, kan pullerten heves og treffe bilen. Prosedyren er altså: kjør helt inn mot pullerten (over de hvite stripene) før pullerten åpnes med kjeller- eller garasjenøkkel, vent på grønt lys og kjør.

Mellom Prnsessealleen 13 og 15 er det installert en bom som fungerer på samme måte som pullertene. Den åpnes med nøkkel (eller en åpner) og den stenger igjen automatisk.

Parkering

All parkering inne på Casinetto er i utgangspunktet forbudt. Stans på tun og gangveier er imidlertid tillatt i kortest mulig tid for av- og pålessing. Når det av spesielle årsaker måtte være nødvendig, kan styret gi dispensasjon fra parkeringsbestemmelsene

Ved all oppussing skal beboerne orientere utførende entreprenører om Casinettos borettslags trafikkregler og parkeringsbestemmelser og påse at de har gjort avtale med vaktmester om parkering.

Parkerings- og garasjeanlegg

Beboere med anvist parkeringsplass har ikke anledning til å bruke gjeste-parkeringsplasser. Gjesteparkeringsplassene er kun beregnet på korttidsparkering for gjester i borettslaget. Overtredelse av parkeringsbestemmelsene (også for gangveiene) kan medføre borttauing.

Der er strengt forbudt å bruke og oppbevare brannfarlig og etsende væsker i garasjeanlegget, likeledes andre effekter utover fire (4) bildekk, takgrind og skistativ. Det er ikke tillatt å vaske bil i garasjeanlegget. Mindre reparasjoner, uten oljesøl, kan foretas på egen parkeringsplass. Garasjeanleggene skal holdes avlåst.

Ved inn- og utkjøring plikter den enkelte å påse at ingen uvedkommende får anledning til å ta seg inn i garasjeanlegget i den tiden porten står åpen. Alle øvrige dører skal være låst. Det er ikke tillatt å leke i garasjeanlegget.