a

STYRET

De tillitsvalgte i borettslaget (styret) forvalter på vegne av beboerne store økonomiske verdier i form av bygninger, tomter, penger og andre eiendeler. Et godt resultat av de tillitsvalgtes arbeid har stor velferdsmessig og økonomisk betydning for beboerne. Gjennom generalforsamlingen blir de vist den tillit der er å forvalte felles eiendom og midler.

Styret velges på generalforsamlingen og består av leder, nestleder, tre styremedlemmer og to varamedlemmer. Styreleder velges for ett (1) år ad gangen, mens de øvrige medlemmene velges for to (2) år.

Generalforsamling

Den årlige generalforsamlingen holdes i mai/juni i Skøyen kirke. Generalforsamlingen er Casinettos øverste myndighet. Tre frammøtte er nok til at generalforsamlingen er beslutningsdyktig, og derfor er det viktig å møte opp dersom man vil bruke sin demokratiske rett til innflytelse. Hvis minst ti prosent av andelshaverne krever det, skal det innkalles til ekstraordinær generalforsamling. Når spesielle grunner tilsier det, kan styret innkalle til beboermøte.

Styrerommet har besøksadresse adresse Gustav Vigelands vei 38, med inngang fra barnehagens uteområde. Meldinger til styret kan legges i postkassen på samme adresse eller sendes med e-post til styret@casinetto.no

Styremøter våren 2024:

Onsdag 10. januar
Mandag 12. februar

Mandag 11. mars
Mandag 15. april
Mandag 8. mai

Generalforsamling mandag 27. mai