a

EIENDOMSSKATT – KLAGE OVER BEREGNING

12. august 2016

I 2016 er det besluttet å innføre eiendomsskatt på boliger og annen fast eiendom i Oslo. Det settes et bunnfradrag på 4 millioner kroner for boliger og fritidsboliger. Skattesatsen i 2016 er på 2 promille. Borettslaget har mottatt en såkalt skatteseddel fra Oslo kommune. Skatteseddelen beskriver hvordan kommunen har kommet frem til beløpet som borettslaget skal betale samlet, og informasjon om hva som er lagt til grunn for beregningen, hvilket bunnfradrag som gjelder og hvilken skattesats som anvendes på det som til slutt kalles skattegrunnlaget for den enkelte leilighet.

Skatteseddelens grunnlag for såkalt p-areal er hentet fra den enkeltes innberetning i selvangivelsene, men det antas at det likevel kan foreligge feil i grunnlaget arealmessig eller øvrige grunnlag for beregningen av boligverdi.

Borettslaget er forpliktet til å betale skatten samlet, men kostnadene vil viderefaktureres de andelene som i henhold til skatteseddelen skal betale skatt. OBOS vil innkreve skattebeløpet fra de aktuelle andelseierne på basis av informasjonen i skatteseddelen. Styret oppfordrer den enkelte andelseier til å kontrollere inneholdet i skatteseddelen for egen leilighet, og dersom man finner feil i areal eller annet som er lagt til grunn for beregning av boligverdien klage på dette.

Obos har laget en mal for å klage på boligverdien som styret har tilpasset for Casinetto borettslag, og den enkelte kan benytte denne for å klage på boligverdien til skatteetaten (Skatt øst Oslo).»

#