a

Kjære nabo

31. januar 2023

Casinetto representerer store verdier. Materielle verdier i størrelsesorden 2 milliarder kroner i dagens marked. Like viktig er de verdiene Casinetto utgjør for oss som bor her – et enestående bomiljø for alle aldersgrupper. Vi som bor her har lært oss å sette stor pris på dette, men det har ikke blitt sånn av seg selv – det forutsetter et løpende engasjement fra oss alle.

Valgkomitéen vil gjerne komme i kontakt med deg som har lyst til å bidra. Ved generalforsamlingen 01.06.23 skal det velges nye medlemmer til styret i borettslaget. Styrets viktigste oppgaver er å forvalte borettslagets arealer og bygningsmasse på en god og langsiktig måte, slik at borettslagets kvaliteter består. Da må det gjøres kloke valg på vegne av fellesskapet.

Men tar det ikke veldig mye tid, da? Kanskje ikke så mye som du tror. De siste årene er det gjort en betydelig innsats for å profesjonalisere styrearbeidet, blant annet gjennom innføring av nye IT-verktøy og effektiv saksbehandling. Ordinære styremøter avholdes én gang per måned.

Men er jeg kvalifisert, da? Det er du. De viktigste kvalifikasjonene er engasjement og interesse for Casinetto, og motivasjon til å gjøre en innsats. Samtidig vet vi at det er veldig mange i borettslaget som besitter kompetanse som er nyttig kompetanse å få inn i styret, blant annet innenfor ingeniørfag, arkitektur, jus og økonomi.

Hva venter du på? Ta kontakt med valgkomiteen så raskt som mulig!

Vennlig hilsen,
Valgkomiteen ved:

Øvre tun: Thomas Høy, hoythomas21@gmail.com    

Midtre tun: Pia Bråthen og Morten Ulriksen, piabrathen@gmail.com eller mortenulriksen@hotmail.com

Nedre tun: Kim Orderud, kimorderud@gmail.com

#