Endret: 16 jun 2020     Opprettet: 3 jun 2020

KONTROLL AV ELEKTRISKE ANLEGG

Beboere vil fremover få "Varsel om Tilsyn" fra Hafslund/Infratek Elsikkerhet AS om kontroll av sitt elektriske anlegg. Pga covid-19 vil det ta tid før alle får dette.

Brevet lyder:

Vi har planlagt å gjennomføre kontroll den xx.xx.2020, i tidsromme xxxxxxxx
Kontrollen tar cirka 1 time og er obligatorisk (se hjemmelsgrunnlag på neste side).
Involver eier av det elektriske anlegget
Dette brevet er sendt til den som er nettkunde på det elektriske anlegget. Hvis du er leietager, ber vi deg snarest
informere eieren av det elektriske anlegget om kontrollen.
Hva må du forberede før kontrollen
Har du et nytt elektrisk anlegg eller har du hatt arbeider på det eksisterende elektriske anlegget de siste årene, ber vi deg
å finne frem samsvarserklæringer og dokumentasjoner fra elektrikeren.
Vi ønsker at du deltar aktivt under kontrollen og at du i forkant har tenkt gjennom om du har, eller har hatt, problemer
med det elektriske anlegget eller med de elektriske apparatene. Ved hjelp av dine innspill kan derved kvaliteten på vår
kontroll økes.
Informasjon om elsikkerhet og tilsynskontroll finner du på
elsikkerhetsportalen.no/elvia
Gjennomføring av kontrollen
Det gjennomføres målinger og visuell sjekk av det elektriske anlegget. I tillegg gis det råd og informasjon om elsikkerhet.
Deler av kontrollen utføres på spenningsløst anlegg, noe som betyr at strømmen blir borte en kort stund. Kontrolløren må
ha tilgang til alle deler av det elektriske anlegget med mindre det er spesielle forhold som skulle tilsi noe annet.
Utførelse, vedlikehold og drift av elektriske anlegg er underlagt offentlig kontroll og tilsyn. Formålet med kontrollen er å
sikre mennesker, dyr og eiendom mot skader og ulykker med elektrisk årsak. Kontrollvirksomheten er finansiert via
nettleien til nettselskapet.
Kontrollen gjennomføres av Infratek Elsikkerhet AS på vegne av Det lokale eltilsyn (DLE) i Elvia AS.
Passer ikke planlagt tidspunkt
Hvis tidspunktet ikke skulle passe, ber vi deg snarest ta kontakt med Infratek Elsikkerhet AS ved: Irfan Ashraf på e-post:
tilsyn@elvia.no for nærmere avtale, eller telefon 92 20 83 55 mellom kl. 09:00 og 15:00.
Husk å oppgi saksnummer xxxxxxxx ved henvendelser.
Om det viser seg at den varslede kontrollen ikke kan gjennomføres som angitt over, kan DLE treffe vedtak i saken der du
pålegges å være til stede under kontrollen. Et eventuelt vedtak vil bygge på dette forhåndsvarselet.
Med vennlig hilsen
Infratek Elsikkerhet AS
Irfan Ashraf
Elsikkerhetsingeniør

Side 1 av 2
Hjemmelsgrunnlag:
I henhold til lov av 24. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr og forskrifter
utferdiget med hjemmel i denne loven, utøves det kontroll av elektriske anlegg. Deres anlegg er undergitt et offentlig
tilsyn som utøves av Det lokale eltilsyn (DLE), jf. el-tilsynsloven §§ 3 og 5.
Tilsynsmyndigheten skal til enhver tid ha uhindret adgang til anlegg og virksomhet etter loven. Tilsynspersonellet skal
legitimere seg i samsvar med forvaltningsloven § 15 og om mulig sette seg i kontakt med eier av eller ansvarlig for
anlegget/virksomheten eller representant for denne. Jf. el-tilsynsloven § 6, tilsynsmyndigheten gir de pålegg og treffer
de enkeltvedtak ellers som er nødvendige for gjennomføringen av bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne lov.
Jf. el-tilsynsloven § 13, i pålegg etter loven her kan det fastsettes en løpende tvangsmulkt for hver dag/uke/måned som
går etter utløpet av den frist som er satt for oppfylling av pålegget, inntil pålegget er oppfylt. Tvangsmulkt kan også
fastsettes som engangsmulkt.
Det vises også til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel) §§ 7 og 9.
Eier/bruker av elektriske anlegg er i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 9,
ansvarlig for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegget til enhver tid
tilfredsstiller sikkerhetskravene i forskriftens kapittel V.
Du har rett til å ha vitne tilstede under kontrollen og til å uttale deg i sakens anledning jf. forvaltningsloven §§15 og 16. Du
har også rett til å se sakens dokumenter jf. forvaltningslovens §§ 18 og 19.
I henhold til forvaltningsloven § 27.3. ledd, gjør vi oppmerksom på at innen 3 uker etter at vedtak
treffes, er adgang til å påklage dette til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), jf.
forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage sendes gjennom Det lokale eltilsyn i Elvia AS.
For å lese om Elvia sin behandling av personopplysninger se:
elvia.no/personvern
Mer om elsikkerhet kan leses på https://www.elsikkerhetsportalen.no/elvia
Definisjoner:
Avvik:
Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
Anmerkning:
Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke, men som ikke
omfattes av definisjonen for avvik.
Elvia AS
Postboks 4100
2307 Hamar
Kundeservice
21495067
Man-fre 09:00-15:00
tilsyn@elvia.no
Følg oss på
www.elvia.no
elsikkerhetsportalen/elvia
facebook.com/elviaoffisiell
Side 2 av 2
Smittevernveileder for tilsyn av elektriske anlegg under covid-19
Denne veilederen skal gi innsikt i og råd om hvordan tilsynet gjennomføres samtidig som smittevern ivaretas på en
forsvarlig måte. Det er til en hver tid gjeldende føring fra helsemyndigheter som legger premisser for gjennomføringen.
Forberedelse til kontroll
Før vi kommer til oppsatt tid vil vi ta kontakt pr. telefon for å avklare at det ikke foreligger karantene, bekreftet smitte,
personer som er i risikogruppen eller andre forhold under tilsynskontrollen.
Dersom vi ikke oppnår telefonkontakt vil vi allikevel komme til avtalt tid.
Om det foreligger omstendigheter som strider mot gjeldende retningslinjer fra helsemyndighetene, så vil kontrollen ikke
bli gjennomført på avtalt tid. Det vil da settes opp en ny avtale på et senere tidspunkt.
Våre kontrollører er friske, og skal ikke stille på jobb ved mistanke om sykdom.
Hvordan skal kontrollen gjennomføres
Det håndhilses ikke ved oppmøte.
Når kontrolløren kommer er det viktig at det opplyses om hvem som er tilstede og at ingen av disse er isolert, har
symptomer på smitte eller er i karantene.
Kontrolløren har desinfisert alt verktøy i forkant av kontrollen slik at disse ikke representerer noen smittespredning.
Det er viktig at selve kontrollen gjennomføres på en slik måte at det opprettholdes minst 1 meter avstand fra
kontrollør til enhver tid.
Det er til stor hjelp om du kan være behjelpelig med å åpne dører og tilrettelegge for nødvendig adkomst.
Kontrolløren skal gjennomføre kontrollen på en slik måte at det er liten risiko for smittespredning.
Kontrolløren gjennomfører god håndhygiene både før og etter kontrollen.
Alle kontrollører jobber etter en egen smittevernveileder som er utarbeidet av Elvia AS

Infratek Elsikkerhet AS
Postboks 63 Alnabru
0614 OSLO
Elvia AS
Postboks 4100
2307 Hamar
Kundeservice
21495067
Man-fre 09:00-15:00
tilsyn@elvia.no
Følg oss på
www.elvia.no
elsikkerhetsportalen/elvia
facebook.com/elviaoffisiell
Side 1 av 1